Polityka prywatności

TRMEW Klauzula Informacyjna RODO – Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r., w TRMEW stosowane będą europejskie przepisy regulujące zasady postępowania z danymi osobowymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).
W związku z powyższym poniżej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych jest Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych z siedzibą w Grudziądzu ul. Królowej Jadwigi 1, (TRMEW lub Towarzystwo), NIP 8762202232, KRS 0000129341, REGON 871632702
2. TRMEW pozyskuje i przetwarza dane osobowe:
a. Członków TRMEW,
b. Klientów TRMEW.
3. TRMEW przetwarza dane osobowe w ograniczonym zakresie, wynikającym z potrzeb statutowych opisanych w punkcie 3 poniżej:
a. Przetwarzane są dane obejmujące imię i nazwisko, udostępnione przez członków i klientów TRMEW, dane kontaktowe obejmujące numer lub numery telefonów, adresy do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, informacje o afiliacji branżowej;
b. W przypadku członków organów statutowych TRMEW dane osobowe obejmują dodatkowo numer PESEL, wymagany zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym;
c. TRMEW nie przetwarza danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO;
d. Towarzystwo przetwarza także dane o uczestnictwie członków i klientów w pracach TRMEW, tj. konferencje, targi, szkolenia, newsletter;
Podanie przez członków i klientów danych osobowych jest niezbędne z uwagi na zasady prowadzenia działalności przez stowarzyszenia zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i statutem TRMEW.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania statutowych zadań TRMEW oraz praw i obowiązków Towarzystwa względem każdego członka i klienta TRMEW na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Towarzystwa), w szczególności:
a. Prowadzenia ewidencji członkowskiej;
b. Umożliwienia uczestniczenia w działalności organów statutowych;
c. Informowania o i umożliwienia uczestniczenia w prowadzeniu działalności TRMEW w zakresie wynikającym ze statutu, programu działalności i decyzji organów statutowych.
5. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez TRMEW obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa o stowarzyszeniach, ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym, przepisów regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków podatkowych.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania statutowych zadań TRMEW oraz praw i obowiązków Towarzystwa względem każdego klienta TRMEW na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (uzasadniony interes klienta).
7. Dane osobowe będą przekazywane:
a. Podmiotom świadczącym na rzecz TRMEW i jej klientów usługi niezbędne do prowadzenia działalności TRMEW i wykonywania obowiązków statutowych wobec członków stowarzyszonych, w szczególności operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom usług IT, doradcom w zakresie usług księgowych, prawnych, administracyjnych;
b. Podmiotom świadczącym na rzecz klientów TRMEW usługi niezbędne do prowadzenia ich działalności.
c. Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Dane osobowe członków będą przetwarzane w okresie członkostwa w TRMEW. Po ustaniu członkostwa dane mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres w zakresie uzasadnionym ewentualnym dochodzeniem roszczeń przysługujących Towarzystwu albo ochroną przed roszczeniami kierowanymi wobec TRMEW, a także przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami – w szczególności prawem o stowarzyszeniach, przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, przepisami o rachunkowości lub obowiązkach podatkowych.
9. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w okresie realizacji przez TRMEW zadań zleconych przez klientów. Po zrealizowaniu zadań dane mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres w zakresie uzasadnionym ewentualnym dochodzeniem roszczeń przysługujących Towarzystwu albo ochroną przed roszczeniami kierowanymi wobec TRMEW, a także przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami – w szczególności prawem o stowarzyszeniach, przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, przepisami o rachunkowości lub obowiązkach podatkowych.
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez TRMEW danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: rodo@trmew.pl .
11. Każdy członek i klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
12. Członkowi i klientowi TRMEW przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy ich zdaniem przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl.
Niniejszą Politykę Prywatności Zarząd TRMEW przyjął w dniu 25 maja 2018 r. uchwałą nr 1 z dnia 25.05.2018 r.