Składki członkowskie

1. Wysokość składek –roczna składka członkowska składa się z dwóch opłat (opłaty stałej i  pakietu informacyjnego) ponoszonych przez członków TRMEW łącznie.

1.1. Dla członków TRMEW nieposiadających instalacji OZE i niebędących współwłaścicielami instalacji OZE
• Opłata stała 175 zł
• Pakiet informacyjny 200zł netto
Obie części składek płatne jednorazowo w terminie do 31 marca br.

1.2. Dla członków TRMEW posiadających instalacje OZE i/lub będących współwłaścicielami
instalacji OZE:
• Opłata stała zależna od mocy zainstalowanej:
350 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 0 – 300 kW
400 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 301 kW– 1 000 kW
450 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 1 001 kW – 5 000 kW
płatna jednorazowo w terminie do 31 marca br.
• Pakiet informacyjny A zł/MWh, nie mniej niż 350 zł i nie więcej niż 8000 zł, gdzie  A=1% uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży netto energii z instalacji OZE z  uwzględnieniem istniejących systemów wsparcia oraz gwarancji pochodzenia.

Numer konta bankowego: 83-10901678-0000-0000-6603-9588

1.3. W sytuacji, jeżeli dany Członek posiada więcej niż jedną instalację OZE ich moce  sumuje się w celu zakwalifikowania do odpowiedniego przedziału opłaty stałej.

1.4. Jeśli elektrownia jest w posiadaniu bądź jest eksploatowana przez więcej niż jedną  osobę (instalacja w spółce) pakiet informacyjny nabywany jest przez spółkę, a prawo  dostępu do informacji oraz egzemplarze Energetyki Wodnej otrzymuję każdy członek  spółki będący członkiem TRMEW.

1.5. W przypadku wspólników w spółkach cywilnych eksploatujących instalacje OZE składka powinna być opłacona zgodnie z zapisami w punkcie 1.2. W przypadku, gdy  składka jest opłacana przez jednego ze wspólników reprezentujących firmę w TRMEW,  jest on zobowiązany do zapłaty całości składki od spółki, niezależnie od liczby  udziałów, które ten reprezentant posiada w spółce.

1.6. W przypadku wspólników w spółkach prawa handlowego eksploatujących instalacje  OZE składka opłacana jest zgodnie z punktem 1.8.

1.7. W przypadku braku złożenia deklaracji do 30 dnia następującego po każdym kwartale  miesiąca w roku kalendarzowym, Członek posiadający instalację OZE wyraża zgodę, by  TRMEW wystawił fakturę w zależności od mocy zainstalowanej w posiadanych przez  Członka instalacjach w wysokości 20,00 zł/ kW mocy zainstalowanej.

1.8. Członek Wspierający samodzielnie deklaruje formę świadczeń wnoszonych na rzecz  stowarzyszenia wysokość świadczeń, sposób ich ustalania oraz częstotliwość udzielania reguluje umowa zawarta pomiędzy TRMEW, a członkiem Wspierającym.

1.9. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek.

2. Zasady zwalnia członków z obowiązku opłacania składek

2.1. W indywidualnym przypadku, na pisemny, umotywowany wniosek Członka, Zarząd  może podjąć uchwałę o zmianie wysokości należnej od niego składki.

2.2. Zwolnienie członka z obowiązku opłacania składek każdorazowo następuje na  podstawie pisemnego wniosku Członka, w którym zobowiązany jest on wykazać, że ze względu na jego sytuację majątkową ich uiszczenie byłoby zbyt uciążliwe.

2.3. Zarząd rozpatrzy wniosek w termie 30 dni od dni otrzymania.

2.4. Zarząd może zwolnić Członka z obowiązku opłacania składek w całości lub częściowo.

2.5. Zwolnienie ze składek o którym mowa w pkt. 2.3 następuje każdorazowo na czas  określony, ustalony przez Zarząd w niniejszej uchwale, a jego przedłużenie może nastąpić na ponowny wniosek Członka zgodnie z pkt. 2.1. oraz 2.2

3. Zasady rozkładania płatności zaległych na raty

3.1. Rozłożenie należności z tytułu zaległych składek na raty następuje na podstawie pisemnego wniosku Członka, w którym zobowiązany jest on przedstawić
harmonogram spłaty zaległości.

3.2. Zarząd rozpatrzy wniosek w termie 30 dni od dnia otrzymania.

3.3. Zarząd może zaakceptować harmonogram przedstawiony przez Członka lub określić
własny harmonogram.

4. Postępowanie w przypadku braku terminowego opłacania składek

4.1. W przypadku zalegania Członka w opłacaniu składek, przekraczającego, mimo dwóch upomnień wysłanych zgodnie z zadeklarowaną w deklaracji członkowskiej formą kontaktu, okres 24 miesięcy Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu tego Członka z listy członków TRMEW.

4.2. Podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1 powinno zostać poprzedzone listem poleconym skierowanym do Członka z informacją o ostatecznym terminie wyznaczonym na uregulowanie zaległości.